Privacystatement en cookieverklaring Dupon Coaching

Algemeen
Bij het verlenen van diensten verwerkt Dupon Coaching persoonsgegevens met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om u te informeren hoe met uw
persoonsgegevens omgegaan wordt, is deze privacystatement en cookieverklaring opgesteld.
Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door:
Susan Dupon, handelend onder de naam Dupon Coaching (hierna: ”Dupon Coaching”). Dupon Coaching is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
56615191. Dupon Coaching is gevestigd in Krommenie, Soldaatje 32, 1562LS. Dupon Coaching is bereikbaar via het telefoonnummer 06-16971023 en via contact@dupon-coaching.nl. Dupon
Coaching beschikt niet over een functionaris van gegevensbescherming en is hiertoe ook niet verplicht.
Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van de diensten van Dupon Coaching verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een
gesprek, via de Website, via email, telefonisch, via what’s app, via SMS of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat Dupon Coaching uw gegevens verkrijgt via derden in het kader van het
loopbaantraject of training. Een loopbaantraject kan een individueel loopbaanbegeleidingstraject, een outplacementtraject of een re-integratietraject 2e spoor inhouden.
Indien Dupon Coaching bij de uitvoering van haar dienstverlening kennis moet nemen van (bijzondere categorieën van) persoonsgegevens, bent u bij de verstrekking van deze gegevens
aan Dupon Coaching zelf verantwoordelijk om persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens die Dupon Coaching niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar
te maken en de gegevens op een veilige wijze aan Dupon Coaching over te dragen. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevatie van de gegevens die u verstrekt. Dit geldt
onverminderd de verplichting voor Dupon Coaching om aan haar verstrekte gegevens vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beveiligen.
Persoonsgegevens
Dupon Coaching verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer(-s)
• Geboortedatum en -plaats
• Geslacht
• Gegevens met betrekking tot huidige dienstverband, arbeidsverleden en opleiding(-en)
• Curriculum Vitae (CV) met pasfoto
• Competenties, drijfveren en interessegebieden
• Gespreksverslagen
• Onderzoek- en testresultaten
• Rapportage arbeidsdeskundig onderzoek en functiemogelijkhedenlijst
• Inhoud van communicatie
• IP-adres
Dupon Coaching verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens, voor zover u hier expliciet
toestemming voor heeft gegeven.
Doeleinden
Dupon Coaching verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• het onderhouden van contact;
• het bieden van een persoonlijk loopbaantraject, zoals individuele loopbaanbegeleiding, een
outplacementtraject of een re-integratietraject 2e spoor;

Privacystatement en cookieverklaring Dupon Coaching
• de re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met
ziekte of arbeidsongeschiktheid.
• het verzorgen van trainingen;
• laten deelnemen aan aangeboden onderzoeken/testen en het genereren van onderzoek- en
testresultaten;
• het controleren van gegevens op volledigheid en juistheid;
• het bevorderen en stimuleren van persoonlijke ontwikkeling;
• het voorstellen aan of in contact brengen met één of meerdere relaties van Dupon Coaching;
• een goede en efficiënte dienstverlening;
• beheer van het cliëntenbestand;
• het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
• verbetering van de dienstverlening;
• rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de
dienstverlening;
• het informeren over zaken die naar het oordeel van Dupon Coaching van belang zijn;
• benchmarking;
• marketing;
• facturering;
• innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• het voeren van geschillen;
• nakoming van wettelijke verplichtingen.
Waarop is de verwerking gebaseerd
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het loopbaantraject en/of de training. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden
verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht of in het kader van de uitvoering van regels op het gebied van
arbeids- en sociale zekerheidsrecht;
Tevens verwerkt Dupon Coaching persoonsgegevens voor de hieronder genoemde
gerechtvaardigde belangen:
• het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
• de verbetering van haar diensten;
• de bescherming van haar financiële belangen;
• beveiliging en het beheer van haar systemen.
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk
worden gevraagd.
Verstrekking aan derden
In het kader van de dienstverlening van Dupon Coaching kunnen persoonsgegeven worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van
diensten van derden, zoals IT leveranciers, testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij het loopbaantraject. De derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts
verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.
Dupon Coaching zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen, zonder uw expliciete toestemming. Dupon Coaching kan uw gegevens wel combineren met gegevens die zij
van andere bedrijven verzamelt en deze gebruiken om haar diensten en functionaliteit te verbeteren en te personaliseren.
Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen
en IJsland. Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics en LinkedIn in het contact met u. Deze partijen zijn ”EU-VS
Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Privacystatement en cookieverklaring Dupon Coaching
Bewaartermijn persoonlijke gegevens
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacystatement zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard
worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken; in de regel betreft dit 2 jaar, na het afronden van het loopbaantraject en/of de training. Bepaalde gegevens moeten wel langer
bewaard worden, omdat Dupon Coaching zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.
Beveiliging persoonlijke gegevens
Dupon Coaching vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatig gebruik, zoals manipulatie en ongeautoriseerde toegang
door onbevoegden, van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Dupon Coaching passende organisatorische en technische maatregelen genomen.
Website
De website www.dupon-coaching.nl (hierna: de Website) behoort toe aan Susan Dupon, handelend onder de naam Dupon Coaching. Dupon Coaching verwerkt uw persoonsgegevens als
gebruiker van de Website met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dupon Coaching is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Dupon Coaching garandeert voor zover mogelijk de bescherming uw privacy als bezoeker/gebruiker van de Website. Dat betekent dat Dupon Coaching van zichzelf als ook van haar samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangt bij het bewaken van persoonsgegevens.
Dupon Coaching houdt algemene bezoekgegevens bij. Dit doet Dupon Coaching om het gebruik van de Website zo goed mogelijk op u als bezoeker/gebruiker van de Website af te stemmen. In
dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van u als bezoeker/gebruiker meestuurt, worden
geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de Website. Tevens optimaliseert Dupon Coaching daarmee de werking van de Website.
Als u van de mogelijkheid gebruik maakt om uw gegevens achter te laten op het contactformulier op de Website, zal Dupon Coaching deze gegevens verwerken met als enige doel het contact
opnemen met u. Op dat moment ontvangt Dupon Coaching met uw toestemming, de navolgende persoonsgegevens van u:
• naam
• e-mailadres
• telefoonnummer
Als u het contactformulier op de Website invult, of een e-mailbericht stuurt aan Dupon Coaching, dan worden uw gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van het
e-mailbericht nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Dupon Coaching biedt een nieuwsbrief aan. Uw persoonsgegevens (te weten uw naam en emailadres)
worden alleen, nadat u expliciet toestemming hebt gegeven, toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
Automatisch gegenereerde informatie die Dupon Coaching verzamelt voor statistische doeleinden in het kader van de werking van de Website) en de beveiliging en verbetering van de Website
zullen alleen aan derden worden verstrekt voor zover zij niet tot personen herleidbaar zijn. Op de Website zijn links opgenomen naar andere websites. Dupon Coaching is niet
verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijst Dupon Coaching u naar de betreffende websites.

Privacystatement en cookieverklaring Dupon Coaching
Cookies
Door gebruik te maken van de Website en de Community kunnen cookies worden geplaatst;
Dupon Coaching heeft toegang tot die cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die – tijdelijk of permanent – op de computer, tablet of telefoon worden opgeslagen en bij volgende bezoeken aan
de Website worden teruggestuurd naar de server. Dupon Coaching maakt gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van de Website.
Met behulp van deze cookies zorgt Dupon Coaching er onder meer voor, dat u als bezoeker/gebruiker van de Website bij een bezoek aan de Website niet herhaaldelijk dezelfde informatie
ontvangt of moet invoeren. Via de Website worden cookies geplaatst van Google ten behoeve van Google Analytics. Dupon Coaching verwijst naar hetgeen hierna over is opgenomen in dit Privacybeleid.
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in
de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.
Google Analytics
Dupon Coaching maakt gebruik van Google Analytics om meer te weten te komen over het gebruik van de Website. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw computer, tablet
of telefoon. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde
Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. De door het cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan Dupon Coaching ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan Dupon Coaching haar Website aanpassen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze Website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Uw rechten
U heeft het recht om Dupon Coaching een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u Dupon Coaching verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Vragen over deze privacystatement en cookieverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Susan Dupon
Soldaatje 32, 1562 LS, Krommenie
06-16971023
contact@dupon-coaching.nl
Als u geen digitale nieuwsbrief van Dupon Coaching meer wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden via een link die in iedere mailing van Dupon Coaching is opgenomen. Ook kunt
u zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mailbericht te sturen aan contact@duponcoaching.nl. Indien Dupon Coaching uw gegevens laat verwerken door een verwerker, draagt zij zorg dat deze verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische.

Privacystatement en cookieverklaring Dupon Coaching
beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Indien Dupon Coaching de gegevens laat verwerken door een verwerker, draagt zij zorg dat deze verwerker voldoende
waarborgen biedt ten aanzien van de melding van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de
bescherming van de gegevens die door hem worden verwerkt. Dupon Coaching ziet toe op de naleving van die maatregelen. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan aan Susan Dupon weten. Mocht u er met Dupon Coaching niet binnen een redelijke termijn samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijzigingen privacystatement en cookieverklaring
Deze privacystatement en cookieverklaring kan door Dupon Coaching worden aangepast. Nieuwe
versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring
geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.
Deze privacystatement en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.